Algemene voorwaarden

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist als weergegeven op het (digitale) inschrijvingsformulier of de opdrachtgever van een InCompany cursus.

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen

a. Het opleidingsinstituut: SOBA Security Opleidingen B.V. te De Meern, hieronder vallen: 
 • SOBA Security Opleidingen;
 • SOBA Security Academy;
 • BOOA Training en Opleidingen.

b. De cursist: degene die zich via het inschrijfformulier (hardcopy of digitaal) heeft ingeschreven voor één van de door het opleidingsinstituut georganiseerde cursussen.

c. De opdrachtgever: de organisatie die op basis van een offerte of via het inschrijfformulier één of meerdere van haar medewerkers heeft ingeschreven voor één van de door het opleidingsinstituut georganiseerde cursussen of een InCompany cursus.

d. Het opleidingsportaal: studie-informatie van het opleidingsinstituut, waarin alle relevante gegevens van de betreffende cursus(sen) zijn vermeld. Het opleidingsportaal gaat vóór de studiegids of website.

e. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

f. Examen: een officiële toets, waarmee een (deel van een) cursus wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn:
 • Theoretische toets;
 • Praktijktoets;
 • Portfoliobeoordeling;
 • Proeve van bekwaamheid; en/of
 • Assessment.
g. Onder cursus wordt mede verstaan:
 • Opleiding;
 • Post-HBO opleiding;
 • Training;
 • Cursus door middel van afstandsonderwijs.

h. Met afstandsonderwijs wordt in deze voorwaarden e-learning of schriftelijk onderwijs op afstand bedoeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het opleidingsinstituut gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de cursist of de opdrachtgever.

b. Deze voorwaarden worden éénmalig met een offerte, met de inschrijvingsbevestiging, dan wel via het inschrijfformulier op het opleidingsportaal aan de cursist of de opdrachtgever verstrekt.

c. Algemene voorwaarden van de cursist of de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (een deel van) deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

d. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

e. Daar waar in het vervolg ‘cursist’ staat beschreven, kan veelal ook ‘opdrachtgever’ staan. Dit is afhankelijk of de cursist zich als natuurlijk persoon inschrijft of door een organisatie wordt ingeschreven.

Artikel 3. De cursusinhoud

a. De cursist wordt de garantie gegeven dat de cursus, waarvoor een examen mogelijk is, is afgestemd op de eisen van de examen afnemende instantie. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de cursus daaraan worden aangepast.

b. Het opleidingsinstituut verzorgt de cursus, zoals deze vermeld staat op de website.

c. Bij de beschrijving van de cursus op het opleidingsportaal staat de duur en omvang vermeld. Bij cursussen met een kwalificatiecode zijn ook de studiebelastingsuren vermeld.

Artikel 4. Inschrijving

a. De cursist schrijft zich in voor een cursus door het insturen van een volledig ingevuld digitaal inschrijvingsformulier. Door de inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden en de op de cursus van toepassing zijnde gegevens die op het opleidingsportaal zijn opgenomen. De inschrijving wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk bevestigd aan de cursist en de eventuele contactpersoon van de opdrachtgever. In de bevestiging is opgenomen in welke periode de cursist de cursus gaat volgen en de door de cursist aangegeven plaats van de cursus. Vanaf het moment van inschrijven heeft de cursist nog een bedenktijd van 14 kalenderdagen, waarin de cursist de inschrijving kosteloos kan annuleren. Dit geldt niet indien de cursist al een cursusdag(deel) heeft gevolgd, in dat geval dient de cursist een evenredig deel van de cursusprijs te voldoen.

b. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger van de cursist het inschrijfformulier mede te ondertekenen.

c. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met een offerte voor een InCompany cursus, wordt een groep als geheel ingeschreven. De inschrijving wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk (per e-mail) bevestigd. In de bevestiging aan de opdrachtgever wordt opgenomen in welke periode de cursus gaat plaatvinden en de plaats van de cursus. De opdrachtgever zal de cursisten hierover informeren.

d. Het opleidingsinstituut geeft indien van toepassing in het opleidingsportaal minimale vooropleidingseisen aan. De cursist is zelf verantwoordelijk dat aan de aangegeven vooropleidingseisen wordt voldaan. Het opleidingsinstituut kan de cursist voor of tijdens de cursus vragen om aan te tonen dat er aan de vooropleidingseisen wordt voldaan.

e. Indien nodig wordt een, al dan niet bindend, advies uitgebracht ten aanzien van voorbereidende activiteiten in nader aan te geven vakken. In geval van een bindend advies dient de cursist ten minste 80% van dit advies uit te voeren. Bijzonderheden staan vermeld in het advies. Ook is aangegeven of een toetsresultaat verplicht is, om vervolgens deel te kunnen nemen aan de door het opleidingsinstituut aangeboden cursus.

f. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

Artikel 5.Lestijden, - dagen en -locatie

a. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of onderwijskundige of organisatorische redenen hiertoe aanleiding geven, de cursusdag, -locatie of lestijd voor aanvang van de cursus te wijzigen, door:
 • bij onvoldoende inschrijvingen de cursus door te schuiven naar de eerstvolgende cursusdatum; of
 • bij onvoldoende inschrijvingen op een locatie, de cursus samen te voegen met dezelfde cursus op een andere locatie; ofbij onvoldoende inschrijvingen de cursus samen te voegen met een vergelijkbare cursus op dezelfde locatie.

b. Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de cursussen worden gegeven, tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

c. Het opleidingsinstituut verplicht zich uitval van lessen te voorkomen, tenzij sprake is van overmacht. Een eventueel uitgevallen les zal op een later tijdstip alsnog worden verzorgd. De uitval alsmede het inhalen van een les, wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

d. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld en aan het begin van de cursus bekendgemaakt.

e. Het lesrooster wordt toegezonden naar het e-mailadres van de cursist. De cursist dient op het tijdstip waarop de les begint aanwezig te zijn. Indien de cursist voorzienbaar verhinderd is de les te volgen, meldt de cursist dit aan het opleidingsinstituut.

Artikel 6. Annuleren van een cursus

a. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling als de cursus door de cursist wordt geannuleerd, of als de InCompany cursus door de opdrachtgever wordt geannuleerd:
 • annulering tot één maand voor aanvang van het contactonderwijs is voor de cursist kosteloos;
 • bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de cursist het opleidingsinstituut 50% van de studiekosten verschuldigd;
 • bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de cursist het opleidingsinstituut de volledige studiekosten verschuldigd.

b. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd of als de inlogcodes reeds zijn geactiveerd en aangeleverd, geen annulering meer mogelijk.

c. Bevestiging van de opzegging met daarin opgenomen het nog te betalen bedrag, wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

d. Wanneer het bedrag voor de gehele opleiding bij vooruitbetaling is voldaan, vindt restitutie plaats van de te veel betaalde studiekosten, binnen 30 werkdagen nadat de cursus is beëindigd of geannuleerd.

e. Indien een cursist bij annulering de volledige studiekosten moet betalen en deze heeft voldaan, mag een cursist altijd in een later stadium éénmalig binnen één jaar na factuurdatum aan dezelfde cursus deelnemen. Tenzij deze cursus uit het cursusprogramma is genomen, in dat geval is er ook geen restitutie verplicht door het opleidingsinstituut.

f. Indien een cursist bij annulering de volledige studiekosten moet betalen en deze heeft voldaan, mag er een vervangende cursist aan de cursus deelnemen.

Artikel 7. Betaling van het cursusgeld

a. Het verschuldigde cursusgeld staat vermeld op het opleidingsportaal. Het cursusgeld voldoet de cursist vóór het begin van de cursus ineens of in termijnen bij vooruitbetaling. Het aantal termijnen en de hoogte van het cursusgeldbedrag per termijn is afhankelijk van de studieduur en wordt bepaald door het opleidingsinstituut.

b. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de cursist binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen, één en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid betreft.

c. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Het opleidingsinstituut zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 7 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.

d. In geval de cursist het cursusgeld niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet, is het opleidingsinstituut gerechtigd de toezending van het studiemateriaal op te schorten en/of de cursist de toegang tot de lessen, praktijkdagen, toetsen of examens te ontzeggen, zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde cursusgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

e. Examengeld wordt rechtstreeks aan het examenbureau betaald, omdat het opleidingsinstituut geen inschrijving voor het examen verzorgd, tenzij dit expliciet op het opleidingsportaal is vermeld.

f. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie art. 20) blijft de verplichting tot betalen van het cursusgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde cursusgeld direct opeisbaar.

Artikel 8. Invordering van het cursusgeld

Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is het opleidingsinstituut gerechtigd tot incassomaatregelen over te gaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten. De rente mag inrekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9.Cursusprijzen

Het opleidingsinstituut is gerechtigd de cursusprijzen van alle te leveren diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consument Prijs Index van het CBS. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het cursusmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen cursusprijs. De cursist heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. levering van het cursusmateriaal de cursusprijs wordt verhoogd.

Artikel 10. Subsidie

Cursisten of haar werkgever moeten, indien gewenst, zelf de subsidieaanvraag verzorgen bij de betrokken instantie. Dit moet vóórafgaande aan de cursus worden geregeld.

Artikel 11.Studiemateriaal en toezending studiemateriaal

a. De globale inhoud van de cursus staat beschreven op het opleidingsportaal. Voor elke cursus wordt studiemateriaal ontwikkeld en onderhouden, waarbij het opleidingsinstituut zicht richt, indien van toepassing, op de toets- en eindtermen van de cursus.

b. Het opleidingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie van de inhoud van het studiemateriaal c.q. de daarin vermelde aanwijzingen.

c. Het studiemateriaal wordt in principe op de eerste cursusdag, maar éénmalig aan de cursist uitgereikt.

d. Indien gewenst kan het cursusmateriaal vooraf worden toegezonden, mits de betaling voor het studiemateriaal is ontvangen. De cursist dient de zending direct na ontvangst te controleren, zodat eventuele vergissingen onmiddellijk kunnen worden hersteld.

Artikel 12. Huiswerkcorrectie

De cursist wordt aangeraden het in de lessen opgegeven huiswerk volledig te maken en ter correctie in te leveren. De cursist dient hierbij de aanwijzingen van de docent in acht te nemen. De cursist heeft tot een half jaar na verzending van het laatste studiemateriaal van de cursus recht op correctie van de uitwerkingen, mits de cursist aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. Verlenging per half jaar is mogelijk tegen de dan geldende administratiekosten.

Artikel 13. Portokosten

De portokosten voor de toezending van het studiemateriaal in Nederland zijn voor rekening van het opleidingsinstituut. De portokosten voor het inzenden van de opdrachten komen voor eigen rekening.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst

a. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de cursist verschuldigde studiekosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd cursusmateriaal.

b. Voortijdige beëindiging van een cursus dient schriftelijk te geschieden aan het opleidingsinstituut.

c. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.

d. Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van het opleidingsinstituut, van de docent of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige cursusgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

e. Door het afleggen van het examen / de examens van de cursus waarop deze overeenkomst betrekking heeft, eindigt de overeenkomst.

f. Door het verstrijken van de termijn waarin de lessen worden gegeven waarvoor de cursus is aangegaan, eindigt de overeenkomst.

Artikel 15. Gebruiksrecht studiemateriaal en auteursrecht

a. Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de cursus worden gebruikt en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking worden gesteld. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut worden aangeschaft en worden na betaling eigendom van de cursist.

b. De intellectuele eigendomsrechten / het auteursrecht op het eigen studiemateriaal blijven te allen tijde bij het opleidingsinstituut. Het studiemateriaal waarvoor de cursist de volledige prijs heeft betaald, mag de cursist behouden.

c. Gebruik van het studiemateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt evenmin als het verkopen, kopiëren of afstaan daarvan aan derden worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, scannen of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

d. Zolang de cursuskosten niet zijn voldaan, blijft het uitgereikte cursusmateriaal eigendom van het opleidingsinstituut.

e. Indien de cursist, om welke reden dan ook, de cursus niet voortzet, dient de cursist het cursusmateriaal binnen een periode van één week te retourneren aan het opleidingsinstituut. De kosten voor het cursusmateriaal bedragen anders € 200,-- exclusief BTW en zullen door het opleidingsinstituut worden gefactureerd indien de periode is verstreken.

Artikel 16.Beroepspraktijkvorming

Bij een aantal cursussen met een kwalificatiecode maakt de beroepspraktijkvorming deel uit van de totale cursus. Zie hiervoor de beschrijvingen in het opleidingsportaal. De cursist is in dat geval zelf verantwoordelijk om de benodigde vrijstellingsverklaring door zijn werkgever te laten verzorgen.

Artikel 17. Examen

a. Bij aanvang van de cursus ontvangt de cursist mondeling informatie over het examen dat aansluitend op (de modules van) de cursus kan worden afgelegd. De kosten voor deelname aan het examen zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het opleidingsportaal.

b. De examendata en -locatie worden op de website van de exameninstelling gepubliceerd. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij een examenbureau en betalen het examengeld zelf rechtstreeks aan het examenbureau, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het opleidingsportaal. De cursist dient op het tijdstip waarop het examen begint aanwezig te zijn.

c. Indien de cursist niet deelneemt aan het examen dat bij een cursus inbegrepen zit, moet de cursist zelf een nieuw examen inkopen bij de exameninstelling. De cursist heeft geen recht op restitutie van het examengeld.

Artikel 18. Inspanningsverplichting

a. De cursist spant zich zodanig in dat een optimaal resultaat wordt bereikt. De cursist heeft de plicht de in het kader van de cursus gegeven opdrachten naar beste vermogen uit te voeren. Het opleidingsinstituut stelt de cursist in de gelegenheid om het optimale resultaat te bereiken.

b. Bij sommige cursussen moet de cursist vooraf een persoonlijke ‘opleidings-cv’ inleveren conform de SOBA-standaard. Deze opleidings-cv stelt de docenten in staat zich optimaal voor te bereiden op de lessen en lesinhoud aan te sluiten op de aanwezige cursisten en hun vooropleidingsniveau. Het invullen van de opleidings-cv is niet vrijblijvend, maar maakt integraal onderdeel uit van de cursusinhoud.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

a. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

Artikel 20. Schorsing en verwijdering

Behalve het niet tijdig voldoen van het cursusgeld is wangedrag eveneens aanleiding voor schorsing. Schorsing geschiedt bij aangetekend schrijven, onder vermelding van de reden en de duur van de schorsing.

Artikel 21.Verlenging overeenkomst

a. Indien de cursist niet binnen de gestelde tijdsduur, de deelkwalificaties behorende bij cursussen met een kwalificatiecode heeft behaald dan wel het examen / de examens met goed gevolg heeft afgelegd, kunnen partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt verlengd en wat de bijbehorende kosten zijn.

b. In het geval van verlening van de overeenkomst kan de cursist vernieuwd / up-to-date cursusmateriaal aanschaffen voor de geldende prijs.

c. Indien een cursist voor een examen is afgewezen zal het opleidingsinstituut, voor het volgen van herhalingslessen en/of de inschrijving voor een nieuw examen, kosten aan de cursist in rekening brengen. De cursist dient deze kosten te voldoen, alvorens de extra lessen en het examen aanvangen.

Artikel 22. Huisregels

a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de cursus behorende lessen.

b. De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut.

d. De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet worden genuttigd in de leslokalen.

e. Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

Artikel 23. Wet bescherming persoonsgegevens

a. Op de registratie van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

b. Gegevens uit deze registratie worden aan de werkgever verstrekt voorzover het de studieresultaten en/of presentie (deelname) betreft. De werkgever kan hierom verzoeken als de werkgever de betalingsverplichting van de cursist heeft overgenomen, door de betalingsverplichting te hebben voldaan.

Artikel 24. Klachten of geschillen

a. Alle uitingen van ongenoegen met betrekking tot door het opleidingsinstituut geleverde producten en/of diensten worden als klacht behandeld. Binnen 10 werkdagen, nadat de klacht kenbaar is gemaakt, ontvangt de cursist bericht van het opleidingsinstituut over de behandeling van de klacht.

b. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot de geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/). Het advies heeft een bindend karakter. Het opleidingsinstituut conformeert zich aan dit advies.

Artikel 25. Opleidingsportaal

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de cursussen in het opleidingsportaal (de studiegids of op de website) voorbehouden.

Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen zeven dagen, doch voordat de cursus begint, schriftelijk (per e-mail) kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een eventuele gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.